CRESTOR® (rosuvastatin calcium)

Crestor (rosuvastatine calcium) is een statine en een remmer van HMG-CoA voor dyslipidemie en hypercholesterolemie.

Klinische studies

STELLAR-onderzoek1,12

Beschrijving onderzoek

STELLAR was een 6-weeks, open-label, gerandomiseerd, 15-taks onderzoek in meerdere onderzoekscentra dat de werking en veiligheid vergeleek tussen CRESTOR en atorvastatine, simvastatine en pravastatine onder 2240 patiënten met hyperlipidemie of gemengde dyslipidemie. 

Het onderzoek vergeleek de volgende doses: CRESTOR 10 mg t.o.v. atorvastatine 10 mg, 20 mg en 40 mg, simvastatine 10 mg, 20 mg en 40 mg, en pravastatine 10 mg. 20 mg en 40 mg: CRESTOR 20 mg t.o.v. atorvastatine 20 mg. 40 mg en 80 mg. simvastatine 20 mg, 40 mg en 80 mg, en pravastatine 20 mg en 40 mg; en CRESTOR 40 mg t.o.v. atorvastatine 40 mg en 80 mg, simvastatine 40 mg en 80 mg, en pravastatine 40 mg. 

Het primaire eindpunt was de procentuele verandering ten opzichte van uitgangswaarde in de LDL-C na 6 weken. Secundaire eindpunten omvatten behalen van de LDL-C-doelen van de National Cholesterol Education Program <NCEP) Adult Treatment Panel III.

LDL-C-verminderingen

In het STELLAR-onderzoek, verminderde CRESTOR de LDL-C bij elke dosis1,12,14

Vermindering in LDL-C in week zes per dosis bij patiënten met hyperlipidemie of gemengde dyslipidemie1,12,14

Staafdiagram toont de afname in LDL-C in het STELLAR-onderzoek
Staafdiagram toont de afname in LDL-C in het STELLAR-onderzoek
STELLAR 9/10

In het STELLAR-onderzoek, bij patiënten met hyperlipidemie of gemengde dyslipidemie

Grafiek toont dat bijna 9 van de 10 patiënten het LDL-C-doel bereikten
Grafiek toont dat bijna 9 van de 10 patiënten het LDL-C-doel bereikten

eNCEP ATP III LDL< doelen: < 100 mg/dl voor patiënten met langdurig risico met coronaire hartziekte (CHD), CHD risico-equivalenten of meerdere risicofactoren die een 10-jarig CHD-risico gaven van > 20%; < 130 mg/dl voor patiënten met matig risico (meerdere [2+] risicofactoren bij 10-jarig risico op CHD < 20%); en < 160 mg/dl voor patiënten met een laag risico (0-1 risicofactoren).12

JUPITER-onderzoek1,13

Beschrijving onderzoek

JUPITER was een langdurig, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek onder 17.802 patiënten (CRESTOR=8901, placebo=8901) om de effecten vast te stellen van CRESTOR 20 mg voor de primaire preventie van CVD in mannen (≥50 jaar) en vrouwen (≥60 jaar) die geen klinisch evidente CVD, LDL-C-spiegels van < 130 mg/dl, en hsCRP-spiegels van ≥2 mg/l hadden. 

Patiënten werden voor een gemiddelde periode van 2 jaar gevolgd. Het primaire eindpunt was een samengesteld eindpunt bestaande uit de time-to-first optreden van één van de volgende ernstige cardiovasculaire (CV) evenementen: CV-overlijden, niet-fataal hartinfarct, niet-fatale beroerte, hospitalisatie voor onstabiele angina pectoris, of een arteriële revascularisatie procedure.

De onderzoekspopulatie had een geschatte uitgangswaarde CHD-risico van 11,6% over 10 jaar op basis van het Framingham risicocriteria en omvatte een hoog percentage patiënten met aanvullende risicofactoren zoals hypertensie (58%), lage HDL-C-spiegels (23%), roken (16%), of een familiegeschiedenis van premature CHD (12%). Onderzoeksdeelnemers hadden een gemiddelde uitgangswaarde van LDL-C van 108 mg/dl en hsCRP van 4,3 mg/l.

Werkzaamheid

Op basis van de resultaten van het JUPITER-onderzoek, heeft CRESTOR een primaire preventie van CVD-indicatie

CRESTOR is geïndiceerd om het risico te verminderen op myocardinfarct, beroerte en arteriële revascularisatieprocedures bij patiënten zonder klinisch evidente coronaire hartziekte, maar met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen (CVD) gebaseerd op leeftijd (mannen ≥50 en vrouwen ≥60), hoog-sensitieve C-reactief proteïne (hsCRP) ≥2 mg/l, en de aanwezigheid van minimaal één extra CVD-risicofactor, zoals hypertensie, lage HDL-C, roken of een familiegeschiedenis van premature coronaire hartziekte.

Infografiek toont onderzoeksresultaten van JUPITER
Infografiek toont onderzoeksresultaten van JUPITER

Veiligheidsinformatie

  • Een hoger percentage met rosuvastatine behandelde patiënten t.o.v. met placebo behandelde patiënten (6,6% en 6,2%, respectievelijk), stopten met het gebruik van het onderzoeksmiddel als gevolg van bijwerkingen, ongeacht de behandelingscausaliteit. Myalgie was de meest voorkomende bijwerking die leidde tot stopzetting van de behandeling.
  • In JUPITER werd er een significant hogere frequentie diabetes mellitus gemeld bij patiënten die rosuvastatine (2,8%) gebruikten t.o.v. patiënten die placebo (2,3%) gebruikten. Gemiddelde HbA1c was significant verhoogd met 0,1% bij patiënten die rosuvastatine gebruikten vergeleken met de patiënten die placebo gebruikten. Het aantal patiënten met HbA1c >6,5% aan het eind van het onderzoek was significant hoger bij met rosuvastatine behandelde patiënten t.o.v. met placebo behandelde patiënten.
  • De meest voorkomende bijwerkingen waren myalgie (7,6% t.o.v. 6,6%), artralgie (3,8% t.o.v. 3,2%), constipatie (3,3% t.o.v. 3,0%) en misselijkheid (2,4% t.o.v. 2,3%) voor respectievelijk CRESTOR t.o.v. placebo.
  • Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat dit een klasse effect is waarbij Crestor 10-40mg even goed verdragen wordt als de andere statines met zelfs een betere benefit-risk profiel.

ref: Brewer et al. Am J Cardiol 2003; 92 (suppl):23K-29K

HOPE3-onderzoek1,15

Beschrijving onderzoek

Hope 3 was een langdurig, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek onder 12715 patiënten (CRESTOR=6361, placebo=6344) om het effect vast te stellen van CRESTOR 10mg voor de preventie van CVD bij personen met een intermediair CV risico.

100% van de mannelijke populatie heeft een hoog CV risico met score groter dan of gelijk aan 5% en maakt voor 54% deel uit van de totale populatie.

30% van de vrouwelijke populatie heeft een hoog CV risico.

De mediane follow-up bedroeg 5,6 jaar. Het primair samengesteld eindpunt bestond uit CV mortaliteit, niet fataal MI of niet fatale beroerte.

Infografiek toont onderzoeksresultaten van JUPITER
Infografiek toont onderzoeksresultaten van JUPITER