IMFINZI™ (durvalumab)

IMFINZI als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderde, irresectabele niet-kleincellig longkanker(non-small-cell lung cancer - NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥ 1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinumbevattende chemotherapie met radiotherapie.

Download de PACIFIC publicaties

De resultaten van de PACIFIC studie (pivotale fase III studie van Imfinzi vs placebo in Stadium III irresectable niet-kleincellige longkanker bij patiënten die geen progressie vertonen na platinum-bevattende chemotherapie en radiotherapie) werden gepubliceerd in 2 artikels in de New England Journal of Medicine.

U kan beide publicaties hier downloaden: