TAGRISSO™ (osimertinib)

TAGRISSO als monotherapie is geïndiceerd voor :
• de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende epidermale groeifactorreceptor (EGFR))-mutaties.
• de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC met een EGFR T790M-mutatie.

Klinische studies

Opzet van de studies

TAGRISSO werd onderzocht in TAGRISSO in AURA3, een fase III gerandomiseerd onderzoek

AURA3 was een fase III, gerandomiseerd, internationaal, openlabel onderzoek waarin TAGRISSO werd vergeleken met platina-pemetrexed bij 419 patiënten met EGFR T790M mutatiepositieve NSCLC die progressie vertoonden na eerstelijns TKI-behandeling..

 • Primair eindpunt: PVO
 • Secundaire eindpunten: Objectieve responsratio, duur van respons, algehele overleving, ziektebeheersing, tumorkrimp, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, en veiligheid
Afbeelding geeft het ontwerp van het onderzoek AURA3 weer.
Afbeelding geeft het ontwerp van het onderzoek AURA3 weer.

*cobas® EGFR Mutatie Test v. 2 (Roche Molecular Systems).
†Platina-pemetrexed (iedere 3 weken tot maximaal 6 cycli van pemetrexed 500 mg/m2 plus hetzij carboplatine AUC5 of cisplatine 75 mg/m2). Patiënten die na 4 cycli van platina-pemetrexed geen progressie vertoonden, konden doorgaan met pemetrexed voor onderhoud, in overeenstemming met het goedgekeurde label.
‡Patiënten mochten de onderzoeksbehandeling ontvangen na RECIST-gedefinieerde progressie zolang zij daar klinisch voordeel uit haalden, zoals beoordeeld door de onderzoeker.
§In de platina-pemetrexed groep stapte 60% (n=82) van de patiënten over op het ontvangen van TAGRISSO. Patiënten die platina-pemetrexed gebruikten, konden overstappen op TAGRISSO na BICR (geblindeerde onafhankelijke centrale beoordeling)-bevestigde progressie.

Inclusiecriteria4

 • Lokaal geavanceerde of gemetastaseerde NSCLC
 • Radiologische documentatie van ziekteprogressie na eerstelijns EGFR TKI behandeling zonder verdere behandeling
 • Ten minste één laesie, niet eerder bestraald
 • In aanmerking komend voor behandeling met platina-pemetrexed
 • Centrale bevestiging van T790M+ mutatiestatus
 • Wereldgezondheidsorganisatie performance status 
Demografie van uitgangswaarde4

Geslacht/leeftijd

Grafiek van de uitgangswaarde voor geslacht en de leeftijd in het onderzoeksontwerp.
Grafiek van de uitgangswaarde voor geslacht en de leeftijd in het onderzoeksontwerp.

Ras

Grafiek van de geografische uitgangswaarde in het onderzoeksontwerp
Grafiek van de geografische uitgangswaarde in het onderzoeksontwerp

Voorgeschiedenis van roken

Grafiek van de uitgangswaarde voor voorgeschiedenis van roken in het onderzoeksontwerp.
Grafiek van de uitgangswaarde voor voorgeschiedenis van roken in het onderzoeksontwerp.

Hersenmetastasen

Infografiek toont uitgangswaarde hersenmetastasen.
Infografiek toont uitgangswaarde hersenmetastasen.

EGFR mutatie

Tabel toont de EGFR mutaties in de onderzoeksgroepen
Tabel toont de EGFR mutaties in de onderzoeksgroepen

• Alle patiënten hadden een Wereldgezondheidsorganisatie performance status van 0 of 1
• 96% van de patiënten in elke behandelingsgroep had 1 eerder behandelschema ontvangen; de rest had >1 eerder behandelschemaontvangen

TAGRISSO is goedgekeurd op basis van twee wereldwijde, fase II klinische onderzoeken met één onderzoeksgroep.1,24

Tabel met de opzet van de onderzoeken Aura Extensie en Aura2.
Tabel met de opzet van de onderzoeken Aura Extensie en Aura2.

Objectieve responsratio’s (ORR) werden gemeten gebaseerd op RECIST v1.1 criteria en beoordeeld via blinde onafhankelijke centrale evaluatie (BICR).
De gebruikte gegevens voor progressievrije overleving (PFS) over het geheel genomen zijn 55% gevorderd (AURA Ex PFS-gegevens zijn 53% gevorderd en AURA2 PFS-gegevens zijn 57% gevorderd) en kunnen veranderen naarmate het onderzoek vordert. 12 (DOF 986561.011/p2-3/tabel 2.6.1.1
§Ziektecontrolepercentage (DCR) werd gedefinieerd als complete respons, gedeeltelijke respons of stabiel ziektebeeld voor ≥ 6 weken.
||Duur van respons (DoR).

Inclusiecriteria

 • Centraal bevestigde EGFRm status
 • Gedocumenteerde voortgang van de ziekte gedurende eerdere behandeling met een EGFR TKI of chemotherapie
 • Bevestiging dat de tumor EGFR-mutaties bevat die worden geassocieerd met EGFR-TKI-gevoeligheid
 • Centrale bevestiging van T790M status door middel van biopt na ziekteprogressie gedurende de meest recente behandeling
 • Meetbare ziekte vanaf uitgangswaarde

Demografie uitgangswaarde11

Geslacht/leeftijd
Grafiek van de baseline voor geslacht en de leeftijd in het onderzoeksontwerp
Grafiek van de baseline voor geslacht en de leeftijd in het onderzoeksontwerp
Geografie
Grafiek van de geografische baseline in het onderzoeksontwerp
Grafiek van de geografische baseline in het onderzoeksontwerp
Hersenmetastasen
Grafiek van de hersenmetastasen die in het onderzoeksontwerp zijn opgenomen
Grafiek van de hersenmetastasen die in het onderzoeksontwerp zijn opgenomen
 • 99% van de patiënten had een Wereldgezondheidsorganisatie performancestatus van 0 of 1
 • 31% van de patiënten had slechts 1 eerdere behandeling ontvangen, 69% had er 2 of meer ontvangen