Privacy beleid

Als leidend farmaceutisch bedrijf respecteren en beschermen we mensen en hun rechten, inclusief op het gebied van privacy. Dit respect ligt ten grondslag aan al onze normen en waarden. Het wereldwijde digitale landschap is zich voortdurend aan het ontwikkelen en de persoonsgegevens die organisaties van ons hebben zijn uitgebreider en ingewikkelder dan in het verleden. Met het oog hierop en ingevolge het mandaat van een nieuwe Europese privacy richtlijn, de General Data Protection Regulation (GDPR), nemen we graag de gelegenheid om uit te leggen hoe we uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn en hoe u die kunt uitoefenen.

AstraZeneca NV, Alfons Gossetlaan 40 bus 201, 1702 Groot-Bijgaarden, (“AstraZeneca”, “We”, “Wij”, “Ons”) verzamelt en gebruikt enkele van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die we van u hebben, zijn ons verschaft hetzij door uzelf, hetzij door een derde te weten IQVIA, met uw instemming, of uit openbare bron verkregen dan wel voortvloeiend uit onze samenwerking met u (bvb. informatie over bezoeken afgelegd door onze vertegenwoordigers). We zullen uw gegevens nooit verkopen, en we doen er alles aan om ze veilig te houden. We zullen ze enkel gebruiken voor de volgende gerechtvaardigde belangen en doelen, om:

  • u van informatie te voorzien over de producten van AstraZeneca, nieuws en de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen;
  • u aanbiedingen te sturen om deel te nemen aan wetenschappelijke bijeenkomsten, promotionele evenementen en samenwerkingsmogelijkheden, evenals om aan enquêtes mee te doen;
  • uw ervaringen met AstraZeneca-producten te optimaliseren, evenals de communicatiekanalen die we gebruiken om u hiervan op de hoogte te houden.

We kunnen de volgende gegevens(categorieën) verwerken: uw naam en titel(s), uw medisch specialisme, adres, contactinformatie, Riziv-nummer, informatie betreffende uw ervaringen met AstraZeneca en onze medicijnen, details met betrekking tot uw publicaties, deelname aan bijeenkomsten, seminaries, adviesraden en conferenties, informatie over openbare instellingen waaraan u mogelijk verbonden bent, informatie over uw deelname aan klinische proeven en niet-interventioneel onderzoek, en informatie over uw professioneel profiel. Als u ervoor kiest ons meer informatie te verschaffen, dan gebruiken we die enkel voor zover die informatie relevant kan zijn om de doelen van het verwerken van uw gegevens te bereiken.

Uw gegevens worden zowel handmatig als met geautomatiseerde middelen verwerkt. We passen mogelijk enige basale profilering toe op uw gegevens teneinde onze bezoeken aan zorgprofessionals beter te plannen en om professionals te vinden met wie AstraZeneca mogelijk wil samenwerken. In bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om zich te verzetten tegen dergelijke verwerking, door contact op te nemen met AstraZeneca via http://subjectrequest.astrazeneca.com.

Uw persoonlijke informatie wordt mogelijk gedeeld met andere AstraZeneca entiteiten uit de groep (https://www.astrazeneca.com/global/en/AstraZeneca-Websites.html). Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen met bepaalde derden, zoals: IT-providers, ten behoeve van systeemontwikkeling en technische ondersteuning; auditors en consultants teneinde (het voldoen aan) bepaalde in- en externe eisen te verifiëren; bij wet ingestelde organen, wetshandhavingsinstanties en rechtzoekenden, ingevolge een wettelijke verslagleggingseis of een juridische claim; en met een opvolger of een businesspartner van AstraZeneca of van een AstraZeneca groepsonderdeel, in het geval dat zij (een deel van) haar bedrijf verkoopt, afstoot, of met zo’n derde een samenwerking/joint venture opricht.

Dergelijke AstraZeneca groepsonderdelen en derden kunnen overal ter wereld zijn gevestigd, daaronder mogelijk begrepen landen die niet dezelfde wettelijke bescherming voor persoonsgegevens bieden als uw woonland. AstraZeneca zal voldoen aan plaatselijke vereisten voor gegevensbescherming evenals aan haar interne glo-bal privacy standard terwijl zij bij overdracht van gegevens de nodige waarborgen zal toepassen van het toepasselijke recht van het overdragende land bij dergelijke overdrachten. Ongeacht naar welk land uw persoonsgegevens worden overgedragen, delen we die persoonsgegevens enkel op een strikte ‘need to know’-basis en met passende contractuele beperkingen (zoals bijvoorbeeld AstraZeneca’s Binding Corporate Rules en EU Standard Contract Clauses of gelijkwaardige instrumenten die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie dan wel door de Toezichthoudende Autoriteit). U bent gerechtigd tot een kopie van AstraZeneca’s Binding Corporate Rules en/of Astra-Zeneca’s EU Standard Contract Clauses zodra u daarom vraagt en contact opneemt met AstraZeneca via Privacy@astrazeneca.com. AstraZeneca zal uw persoonsgegevens opslaan in overeenstemming met de ter plaatse geldende wet- en regelgeving, en met de Document Retention Policy, zolang als nodig is om aan alle wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen, dan wel om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of zich daartegen te verweren. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, zullen ze op veilige wijze worden verwijderd. Verdere informatie over AstraZeneca’s interne Document Retention policy vindt u via www.astrazenecapersonaldataretention.com.

U kunt contact opnemen met AstraZeneca via http://subjectrequest.astrazeneca.com om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we van u hebben, om fouten te corrigeren of om verwijdering ervan te vragen, of om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. In het geval dat een dergelijk verzoek ertoe zou leiden dat AstraZeneca of één van haar onderdelen haar toepasselijke wettelijke verplichtingen, reguleringen of praktijkcodes niet zou kunnen nakomen, is het mogelijk dat AstraZeneca geen mogelijkheid heeft om aan uw verzoek te voldoen, maar dan kunt u ons nog steeds wel vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens van verdere verwerking uit te sluiten. Het is onder bepaalde omstandigheden ook mogelijk dat u het recht heeft om uw gegevens over te dragen naar een andere gegevensbeheerder (Data Controller).

AstraZeneca heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG, of: Data Protection Officer) aangesteld, die verantwoordelijk is voor het toezicht op voldoening aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. U kunt deze functionaris bereiken via Privacy@astrazeneca.com als u vragen heeft of zich zorgen maakt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens door AstraZeneca onder Europese wetgeving valt, kunt u ook een klacht indienen bij de betrokken Autoriteit Persoonsgegevens van het land waar u woonachtig bent. Naam en contactgegevens van de betrokken toezichthoudende instantie kunt u vinden via http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.