Privacybeleid

AstraZeneca [Wij, Ons, Onze] nemen de privacy en beveiliging van uw Persoonsgegevens zeer ernstig. Deze Privacyverklaring zet uiteen welke Persoonsgegevens we mogelijk over u verzamelen en hoe Wij deze kunnen gebruiken. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. We vragen u dan ook om deze Privacyverklaring af en toe te checken zodat u vertrouwd bent met de meest recent versie. Wanneer dit vereist is, zullen Wij u op de hoogte brengen van wijzigingen.

Welk Informatie Verzamelen Wij en Hoe Gebruiken Wij Deze?

Indien u zich dient aan te melden om deze website te gebruiken of een online formulier dient in te vullen (vb. om updates per email te ontvangen, om Ons te verzoeken om u verdere informatie te bezorgen of om een vraag te stellen via het elektronisch contactformulier), kunnen Wij Persoonsgegevens over u verzamelen, zoals:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Land
  • Beroep (vb. indien u werkzaam bent in de gezondheidszorg en informatie wenst over Onze producten)

Deze informatie wordt door Ons gebruikt om de website te beheren, u te registreren voor enige diensten waarvoor u zich aanmeldde en te antwoorden op enige vragen of informatieverzoeken die u mogelijks heeft. Af en toe kunnen we Gevoelige Persoonsgegevens over u verkrijgen, zoals bijvoorbeeld wanneer u bij het indienen van een verzoek tot informatie vrijwillig informatie over uw fysieke of mentale gezondheid meedeelt. Door Ons uw Gevoelige Persoonsgegevens te bezorgen, gaat u akkoord met de verwerking van die gegevens door Ons voor de doeleinden uiteengezet in deze Privacyverklaring of enige aan u bezorgde kennisgeving van verzameling. U kan uw toestemming op enig moment intrekken.

Cookies

Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van de website door middel van cookies (en andere gelijkaardige technologieën), en dat ter verbetering van de inhoud en functionaliteit van de website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij naar Ons Cookiebeleid die beschikbaar is via een link in de voettekst van deze website.

Geaggregeerde Informatie

Wij gebruiken geaggregeerde informatie, die geen individuen identificeert, om het surfgedrag van klanten naar de website en specifieke pagina's, alsook het sitegebruik te observeren, om zo het ontwerp en de lay-out van de inhoud te verbeteren.

Wie Zal Toegang Hebben Tot Uw Persoonsgegevens En Voor Welke Doeleinden?

We zullen uw Persoonsgegevens hoofdzakelijk verwerken voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld, en desgevallend, om u informatie te bezorgen waarom u verzocht, een vraag of notificatie te behandelen die u stelde (bijvoorbeeld via een elektronisch contactformulier) respectievelijk aan Ons ter kennis bracht, alsook voor direct marketing doeleinden (in de mate u hiertoe heeft ingestemd en geen opt-out deed). Uw Persoonsgegevens kunnen ter beschikking gesteld worden binnen AstraZenecagroep van ondernemingen en dit voor dezelfde doeleinden.

We doen soms beroep op andere ondernemingen en individuen om bepaalde functies namens ons uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het bieden van technische ondersteuning voor de systemen waarop uw Persoonsgegevens gehouden worden. Om hun functies uit te voeren kunnen zij toegang nodig hebben tot uw Persoonsgegevens, doch zij zullen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor enige ander doeleinde. We kunnen tevens Persoonsgegevens openbaren om te voldoen aan Onze juridische of regelgevende verplichtingen, in antwoord op een niet verplicht verzoek tot informatie van een gouvernementele of overheidsinstelling, of als een onderdeel van onderzoek inzake onwettige activiteiten.

Internationale Doorgifte

Uw Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden buiten uw land van oorsprong, zoals naar landen en jurisdicties die niet hetzelfde gegevensbeschermingsniveau bieden als uw thuisland. Ongeacht het land waarin uw Persoonsgegevens worden gehouden, zullen zij beschermd worden overeenkomstig Ons privacy-en beveiligingsbeleid, zoals hieronder uiteengezet.

Hoe We Uw Informatie Beschermen

Wij beschikken over een privacy- en beveiligingsbeleid dat, voor zover redelijkerwijze mogelijk, tot doel heeft de beveiliging en integriteit van al Onze Informatie, inclusief jouw Persoonsgegevens, te verzekeren. Meer informatie over hoe AstraZeneca voldoet aan diens privacyverplichtingen kan teruggevonden worden in Ons Globaal Privacybeleid, dat beschikbaar is op www.astrazenecaprivacynotice.com

Toegang en Correctie

Wanneer we Persoonsgegevens over u verwerken, dan kan u overeenkomstig de wetgeving inzake bescherming van Persoonsgegevens een recht hebben om toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens , waarvoor We u een kleine vergoeding kunnen aanrekenen, en enige onjuistheden te laten corrigeren. Indien u toegang wenst te bekomen tot de Persoonsgegevens die we over u bijhouden, dan wel deze wenst te corrigeren of verwijderen, gelieve dataprivacy.belgium@astrazeneca.com te contacteren.

Indien u enige algemene vragen heeft inzake gegevensbescherming bij AstraZeneca, gelieve Ons te contacteren via privacy@astrazeneca.com en aan te geven op welke website jouw vraag betrekking heeft, alsook jouw land.

Opt-out Inzake Verdere Berichten van Ons

Indien u ervoor gekozen heeft om informatie over Onze producten en diensten, of deze van andere AstraZeneca ondernemingen te ontvangen doch dit niet langer wenst, dan kunt u zich uitschrijven door een email te sturen naar optin.belux@astrazeneca.com. U dient op al uw berichten duidelijk uw naam, eventuele gebruikersnaam, eventuele registratiedetails en de naam van deze website te vermelden.

Overige Informatie

Gelieve te noteren dat indien Ons bedrijf (of enige deel ervan) op enig moment wordt verkocht of overgedragen, de informatie waarover We beschikken mogelijks deel zal uitmaken van de over te dragen activa, doch deze zal nog steeds enkel gebruikt worden in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Bindende Ondernemingsregels

Wij hebben de naleving van sommige van Onze juridische verplichtingen inzake Persoonsgegevens verzekerd door een set van 'Bindende Ondernemingsregels' (BOR) te creëren. De BOR zetten de verbintenissen van AstraZeneca uiteen op vlak van gegevensbescherming inzake Persoonsgegevens die op internationaal vlak worden doorgegeven vanuit onze filialen in the Europese Economische Ruimte (EER) en landen met gelijkaardige beperkingen op het gebruik van Persoonsgegevens.

Onze BOR werden goedgekeurd door een aantal nationale regulatoren op het vlak van privacy en maken dat Wij, in de landen waarin zij van toepassing zijn:

(i)    slechts Persoonsgegevens gebruiken voor gespecifieerde doeleinden;
(ii)   stappen ondernemen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens die We bijhouden nauwkeurig en up to date worden gehouden;
(iii)  gepaste maatregelen nemen tegen de risico's van onrechtmatig gebruik en toevallig(e) verlies of vernietiging van, of schade aan, Persoonsgegevens.

Op www.astrazenecaprivacynotice.com kan je meer vinden over deze verbintenissen. De BOR en enige rechten die eruit voortkomen zijn niet van toepassing op Persoonsgegevens afkomstig uit de V.S.